RB 49/2022: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania


RB: 49/2022
Data: 2022-11-18
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Podstawa Prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy o Ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

1. Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 listopada 2022 r. otrzymał od Pana Jamesa Van Bergh, działającego jako strona Porozumienia (zgodnie z definicją poniżej), Benefit Invest Limited z siedzibą w Dublinie („Benefit Invest”) oraz Fundacji Drzewo i Jutro z siedzibą w Warszawie („Fundacja”), (dalej łącznie jako „Porozumienie”) zawiadomienie w oparciu o art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5, art. 87 ust. 1a oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1983) („Ustawa o Ofercie”) o zmianie dotychczas posiadanego przez Porozumienie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu przekazanym przez Porozumienie na podstawie Ustawy o Ofercie, tj. w zawiadomieniu z dnia 22 sierpnia 2022 r.
Zmniejszenie zaangażowania Porozumienia w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji zbycia przez Benefit Invest i Fundację w dniu 17 listopada 2022 r. 250.000 akcji Spółki na rynku regulowanym GPW („Transakcja”).
Przed dokonaniem Transakcji, Porozumienie posiadało 982.609 akcji Spółki, reprezentujących 33,50% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 982.609 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 33,50% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po dokonaniu Transakcji, Porozumienie posiada 732.609 akcji Spółki reprezentujących 24,97% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 732.609 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 24,97% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Bezpośrednio przed dokonaniem Transakcji:
•    Benefit Invest Limited posiadała 295.421 akcji Spółki reprezentujących łącznie ok. 10,07% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 295.421 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 10,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
•    Fundacja Drzewo i Jutro posiadała 233.497 akcji Spółki reprezentujących łącznie ok. 7,96% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 233.497 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 7,96% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
•    James Van Bergh posiadał 453.691 akcji Spółki reprezentujących łącznie ok. 15,47% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 453.691 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 15,47% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Bezpośrednio po dokonaniu Transakcji:
•    Benefit Invest posiada 70.421 akcji Spółki reprezentujących łącznie ok. 2,40% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 70.421 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 2,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
•    Fundacja posiada 208.497 akcji Spółki reprezentujących łącznie ok. 7,11% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 208.497 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 7,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
•    James Van Bergh posiada taką samą liczbę akcji jak przed dokonaniem Transakcji, tj. 453.691 akcji Spółki reprezentujących łącznie ok. 15,47% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 453.691 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 15,47% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
2. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 17 listopada 2022 r. otrzymał od Benefit Invest zawiadomienie w oparciu o art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku Transakcji.
3. Dodatkowo, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 17 listopada 2022 r. otrzymał od Agnieszki Van Bergh jako beneficjenta rzeczywistego Benefit Invest oraz Jamesa Van Bergh jako prezesa (President) Benefit Invest 2 Corporation (podmiotu dominującego wobec Benefit Invest) zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie o pośrednim zbyciu akcji w Spółce w wyniku Transakcji (odpowiednie zmiany udziałów w Spółce zostały opisane w pkt 1 powyżej).
4. Ponadto James Van Bergh reprezentujący Benefit Invest, osobno w imieniu Porozumienia oraz osobno jako prezes (President) Benefit Invest 2 Corporation, a także Agnieszka Van Bergh jako beneficjent rzeczywisty Benefit Invest odpowiednio, oświadczyli, że:
1)    w odniesieniu do Fundacji, Benefit Invest, Jamesa Van Bergh, Benefit Invest 2 Corporation oraz Agnieszki Van Bergh brak jest podmiotów zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie (w odniesieniu do Benefit Invest 2 Corporation innych niż Benefit Invest, a w odniesieniu do Agnieszki Van Bergh innych niż Benefit Invest 2 Corporation i Benefit Limited), które posiadałyby akcje Spółki;
2)    w odniesieniu do Fundacji, Benefit Invest, Jamesa Van Bergh, Benefit Invest 2 Corporation oraz Agnieszki Van Bergh brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie, a także
3)    Fundacja, Benefit Invest, James Van Bergh, Benefit Invest 2 Corporation, ani Agnieszka Van Bergh nie są uprawnieni do głosów z akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o Ofercie, innych niż wskazane powyżej.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2022-11-18Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2022-11-18Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu