Polityka dywidendy

W dniu 15 grudnia 2022 roku Zarząd Spółki Benefit Systems podjął decyzję o odstąpieniu od stosowania dotychczas obowiązującej "Polityki Dywidendowej na lata 2020-2023", o której przyjęciu Spółka informowała w raporcie nr 44/2019 opublikowanym w dniu 9 grudnia 2019 oraz przyjął w jej miejsce nową politykę dywidendową na lata 2023-2025, która została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą, o następującej treści:

W każdym roku obowiązywania Polityki Dywidendowej zarząd Spółki będzie rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy o wartości co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Spółki za poprzedni rok obrotowy, z wyłączeniem dodatnich lub ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych ujętych w tym okresie. Rekomendacja zarządu, o której mowa powyżej, będzie uwzględniała sytuację finansową i płynnościową, perspektywy rozwoju oraz potrzeby inwestycyjne Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki.

Polityka Dywidendowa będzie podlegać okresowej weryfikacji oraz obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku.

 

 

Informacje o Polityce Dywidendowej przyjętej w 2019 roku:

W dniu 9 grudnia 2019 roku Zarząd Spółki Benefit Systems przyjął politykę dywidendową na lata 2020-2023, która została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą, o następującej treści:

W każdym roku obowiązywania Polityki Dywidendowej Zarząd będzie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy o wartości co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Spółki za poprzedni rok obrotowy. Rekomendacja Zarządu będzie uwzględniała sytuację finansową i płynnościową, perspektywy rozwoju oraz potrzeby inwestycyjne Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki.

 

Informacje o Polityce Dystrybucji Zysków przyjętej w 2016 roku:

W dniu 10 lutego 2016 roku Zarząd przyjął Politykę Dystrybucji Zysków do Akcjonariuszy na lata 2016-2019, która została następnie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 10 lutego 2016 roku, o następującej treści:

Zarząd będzie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, po uzyskaniu stosownej aprobaty Rady Nadzorczej, przeprowadzenie w każdym roku obowiązywania Polityki Dystrybucji Zysków skupu akcji własnych o wartości co najmniej 50% zysku netto Spółki za poprzedni rok obrotowy, biorąc pod uwagę sytuację finansową i potrzeby inwestycyjne Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej, w tym związane z realizacją umów inwestycyjnych, jak również zapotrzebowanie spółek na płynne środki pieniężne. 

Polityka Dystrybucji Zysków obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz stanowi kontynuację Polityki Dywidendy z dnia 25 września 2012 roku. 

 

 

Informacje o Polityce Dywidendy przyjętej w 2012 roku: 

W dniu 25 września 2012 roku Zarząd Spółki Benefit Systems za akceptacją Rady Nadzorczej Spółki przyjął Politykę Dywidendy Spółki na lata 2012-2015. 

W średnioterminowej perspektywie Zarząd będzie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, po uzyskaniu stosownej aprobaty Rady Nadzorczej, wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 50% zysku netto Spółki. Wypłata dywidendy będzie jednocześnie uzależniona od osiągnięcia minimalnego zysku przez Spółkę oraz spodziewanych nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją umów inwestycyjnych jak również potrzeb kapitałowych Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej Benefit Systems. 

Historia dywidendy Benefit Systems

Dywidenda z zysku za rok Skonsolidowany zysk netto (tys. zł) Kwota zysku przeznaczona na wypłatę dywidendy (tys. zł) Wartość dywidendy na akcję (zł) Data przyznania praw do dywidendy Data wypłaty dywidendy
2011 37 302 14 429 6,0 2012-06-20 2012-08-24
2012 29 115 18 036 6,7 2013-07-18 2013-09-25
2013 25 734 19 889 8,0 2014-08-29 2014-09-18
2014 38 547 22 994 9,0 2015-07-24 2015-08-14
2015 48 659 27 500*    *      *      *
2016 75 593 42 420*    *      *      *
2017 86 708 51 000*    *      *      *
2018 116 190 57 000*    *      *      *
2019 107 022 0 - - -
2020 -98 692 0 - - -
2021 -23 855 0 - - -

* Skup akcji własnych z premią zgodnie z wyżej opisaną Polityką Dywidendy