Biegły rewident

Informacja o obowiązującej w Benefit Systems SA regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

W nawiązaniu do zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy z dnia 13.10.2015 r.) w części I punkt I.Z.1.11 w brzmieniu: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa (...) informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły”, Zarząd Spółki Benefit Systems S.A. (Spółka) informuje, iż zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jako biegłego rewidenta, leży w kompetencjach Rady Nadzorczej.

 

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w Spółce przestrzegany jest Art. 89 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. w brzmieniu:

„Art. 89. 1. Kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż 5 lat. 2. Kluczowy biegły rewident może ponownie wykonywać czynności rewizji finansowej w jednostce, o której mowa w ust. 1, po upływie co najmniej 2 lat.”

 

W związku z wyżej wymienioną Ustawą i obowiązującymi w Spółce procedurami wyboru biegłego rewidenta, regułą w Benefit Systems S.A. jest zmiana kluczowego biegłego rewidenta w okresie nie dłuższym niż 5 lat.

 

Poza powyższymi zasadami nie istnieją w Spółce inne reguły dotyczące zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy.

 

Raport nr 50/2016: Wybór biegłego rewidenta (2016-11-10)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując wizytę w serwisie wyrażasz zgodę na postanowienia naszej Polityki odnośnie plików cookies. Dowiedz się więcej