RB 10/2023: Zawiadomienie o stanie posiadania


RB: 10/2023
Data: 2023-05-16
Zawiadomienie o stanie posiadania
Podstawa Prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy o Ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Benefit Systems”) informuje, iż w dniu 16 maja 2023 r. otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz S.A. z siedzibą w Warszawie („Zawiadamiający”), zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Allianz OFE”) zawiadomienie w oparciu o art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”) informujące, iż na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.) w dniu 12 maja 2023 r., w wyniku likwidacji Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego („Drugi Allianz OFE”) w drodze przeniesienia jego aktywów („Likwidacja”) do Allianz OFE udział Allianz OFE w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki zwiększył się powyżej 5%.

Przed Likwidacją, Allianz OFE oraz Drugi Allianz OFE posiadało 276.290 akcji Spółki, reprezentujących 9,42% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 276.290 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 9,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po Likwidacji, Allianz OFE posiada 276.290 akcji Spółki, reprezentujących 9,42% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 276.290 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 9,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie Zawiadamiający oświadczył, iż:
1)    nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki
2)    nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o Ofercie,
3)    nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2023-05-16Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2023-05-16Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu