RB 29/2016: Odstąpienie od realizacji oferty zakupy akcji i ogłoszenie nowej oferty zakupu akcji przez Benefit Systems S.A.


Raport Bieżący nr 29/2016

Data: 2016-09-01

Temat: Odstąpienie od realizacji oferty zakupy akcji i ogłoszenie nowej oferty zakupu akcji przez Benefit Systems S.A.

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) odstępuje z dniem 1 września 2016 r. od realizacji oferty zakupu nie więcej niż 42.184 akcji Spółki i oferowanej cenie zakupu wynoszącej 650 zł za jedną akcję (ogłoszonej raportem bieżącym nr 28/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.).

 

Zarząd jednocześnie ogłasza nową ofertę zakupu akcji Spółki („Oferta”), zgodnie z którą:

• przedmiotem zakupu jest nie więcej niż 39.730 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcje Spółki;
• oferowana cena zakupu jednej akcji Spółki wynosi 690,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt 00/100 złotych);
• Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach Oferty maksymalnie do 27.500.000,00 zł (dwadzieścia siedem
milionów pięćset tysięcy 00/100 złotych).
• przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 2 września 2016 r., a zakończy
w dniu 9 września 2016 r.;
• rozliczenie wszystkich transakcji nastąpi w dniu 14 września 2016 r.
• podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Bank Zachodni WBK S.A. - Dom
Maklerski BZ WBK.


Oferta przeprowadzana jest w związku z obowiązującą w Spółce Polityką Dystrybucji Zysków do Akcjonariuszy na
lata 2016-2019 (ogłoszoną raportem bieżącym nr 3/2016 z dnia 10 lutego 2016 r.), oraz zgodnie z zasadami
programu nabywania akcji własnych określonych w uchwale nr 22/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz
Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz w uchwale nr
23/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia
kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki (ogłoszonych raportem bieżącym nr 18/2016 z dnia 15
czerwca 2016 r.), oraz uchwale Zarządu Spółki z dnia 01 września 2016 r. w sprawie zasad nabywania w imieniu
i na rzecz Spółki akcji własnych.


Pełna treść Oferty znajduje się w Załączniku do raportu bieżącego.


Zastrzeżenie prawne: Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym
mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.). W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej
ustawy, ani przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania
oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. Nr 207, poz. 1729 ze zm.). Oferta nie stanowi
również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014
r., poz. 121, ze zm.). Oferta nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów
wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży
papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub
rejestracji. Dokument Oferty nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych
z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Osoba
odpowiadająca na Ofertę ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych
decyzji inwestycyjnych.

 

Data                           Imię i Nazwisko                                   Stanowisko/Funkcja

2016-09-01                Grzegorz Mędza                                   Członek Zarządu

2016-09-01                Izabela Walczewska-Schneyder           Członek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.