Dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys). Zmiana 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29% 581 456 452 340 383 390 320 003 244 955
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10% 54 900 49 786 33 068 36 101 30 277
EBITDA 28% 70 770 55 225 37 776 39 908 30 717
Zysk (strata) brutto 27% 62 924 49 647 34 093 38 428 31 849
Zysk (strata) netto 26% 48 659 38 547 25 734 29 115 37 302
Aktywa razem 56% 388 743 249 161 189 449 135 279 111 517
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 105% 197 481 96 162 66 992 37 121 31 375
Zobowiązania długoterminowe 1020% 88 054 7 860 2 391 542 154
Zobowiązania krótkoterminowe 24% 109 427 88 302 64 601 36 580 31 221
Kapitał własny 21% 185 558 152 999 122 457 98 159 80 142
Kapitał zakładowy 0% 2 555 2 555 2 486 2 405 2 405
Liczba akcji w sztukach 0% 2 554 842 2 554 842 2 486 122 2 404 842 2 404 842
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję*   - 9,0 8,0 7,5 6,0
Rentowność EBIT w %   9,4 11,0 8,6 11,3 12,4
Rentowność EBITDA w %   10,3 12,2 9,9 12,5 12,5
Rentowność Netto w %   8,3 8,5 6,7 9,1 15,2
Rentowność ROE w %   25,4 25,2 21,0 29,7 46,5
Rentowność ROA w %   11,0 15,5 13,58 21,5 33,4
Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys). Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 539 282 356 365 172 081 581 456 417 409 275 767 128 043 452 340 332 803 223 053 108 602 383 390 280 374 188 642 90 003
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 68 947 33 652 10 222 54 900 23 372 18 027 4 555 49 786 37 050 14 746 2 856 33 068 27 349 10 936 3 167
EBITDA 85 880 44 840 15 570 70 443 52 458 24 474 6 743 55 225 41 094 17 508 4 334 37 776 30 736 13 104 4 250
Zysk (strata) brutto 69 151 34 349 10 634 62 924 47 534 23 854 10 068 49 647 37 175 15 368 3 396 34 093 28 192 11 923 3 962
Zysk (strata) netto 54 804 25 943 8 315 48 659 36 724 18 187 7 753 38 547 29 318 11 677 2 548 25 734 21 683 9 035 2 853
Aktywa razem 492 644 539 461 425 061 388 743 360 385 361 537 302 635 249 161 244 188 235 498 206 473 189 450 168 488 164 184 153 569
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 296 287 318 652 223 696 197 481 185 047 205 911 134 459 96 162 102 658 119 141 80 550 66 992 57 327 72 372 48 846
Zobowiązania długoterminowe 159 771 157 358 91 442 88 054 85 782 84 284 23 218 7 860 6 636 6 048 6 997 2 391 1 443 808 761
Zobowiązania krótkoterminowe 136 516 161 294 132 254 109 427 99 265 121 627 111 241 88 302 96 022 113 092 73 553 64 601 55 884 71 564 48 085
Kapitał własny 196 357 220 809 201 366 185 558 175 337 155 626 168 175 152 999 141 530 116 357 125 923 122 458 111 161 91 811 104 722
Kapitał zakładowy 2 600 2 555 2 555 2 555 2 555 2 555 2 555 2 555 2 555 2 486 2 486 2 486 2 454 2 405 2 405
Liczba akcji w sztukach 2 599 642 2 554 842 2 554 842 2 554 842 2 554 842 2 554 842 2 554 842 2 554 842 2 554 842 2 486 122 2 486 122 2 486 122 2 454 392 2 486 122 2 486 122
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w PLN - - - - - - - - 8 - - - 7.5 - -
Rentowność EBIT w % 12,8 9,4 5,9 9.4 5.6 6.5 3.6 11 11.1 6.6 2.6 8.6 9.8 5.8 3.5
Rentowność EBITDA w % 15,9 12,6 9,0 12.1 12.6 8.9 5.3 12.2 12.3 7.8 4 9.9 11 6.9 4.7
Rentowność Netto w % 9,7 7,3 4,8 8.4 8.8 6.6 6.1 8.5 8.8 5.2 2.3 6.7 7.7 4.8 3.2
Rentowność ROE w % 0,3 11,7 4,1 26.2 20.9 11.7 4.6 25.2 20.7 10 2 21 19.5 9.8 2.7
Rentowność ROA w % 0,1 4,8 2,0 12.5 10.2 5 2.6 15.5 12 5 1.2 13.6 12.9 5.5 1.9

 

Wysokość wskaźnika zadłużenia wyliczonego w oparciu o Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016 wynosi 0,97

Definicja wskaźnika zadłużenia zgodna z Warunkami Emisji Obligacji 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując wizytę w serwisie wyrażasz zgodę na postanowienia naszej Polityki odnośnie plików cookies. Dowiedz się więcej