Dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys). 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011                                              
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 964 786 743 818 581 456 452 340 383 390 320 003 244 955                                              
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 121 411 93 175 54 900 49 786 33 068 36 101 30 277                                              
EBITDA 155 529 116 867 70 443 55 225 37 776 39 908 30 717                                              
Zysk (strata) brutto 116 291 98 839 62 924 49 647 34 093 38 428 31 849                                              
Zysk (strata) netto 86 708 75 593 48 659 38 547 25 734 29 115 37 302                                              
Aktywa razem 762 035 590 640 388 743 249 161 189 450 135 279 111 517                                              
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 542 158 412 956 197 481 96 162 66 992 37 121 31 375                                              
Zobowiązania długoterminowe 201 713 236 349 88 054 7 860 2 391 542 154                                              
Zobowiązania krótkoterminowe 340 445 176 607 109 427 88 302 64 601 36 580 31 221                                              
Kapitał własny 219 877 177 684 185 558 152 999 122 458 98 159 80 142                                              
Kapitał zakładowy 2 675 2 600 2 555 2 555 2 486 2 405 2 405                                              
Liczba akcji w sztukach 2 674 842 2 599 642 2 554 842 2 554 842 2 486 122 2 404 842 2 404 842                                              
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję*       9,0 8,0 7,5 5,0                                              
Rentowność EBIT w % 12,6 12,5 9,4 11,0 8,6 11,3 12,4                                              
Rentowność EBITDA w % 16,1 15,7 12,1 12,2 9,9 12,5 12,5                                              
Rentowność Netto w % 9,0 10,2 8,4 8,5 6,7 9,1 15,2                                              
Rentowność ROE w % 43,6 41,6 28,7 28,0 23,3 32,7 46,5                                              
Rentowność ROA w % 12,8 15,4 15,3 17,6 15,8 23,6 33,4                                              
*W latach 2016-2018 skup akcji własnych zgodnie z Polityką Dywidendy                                                            
                                                             
Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys.) (kwartały narastająco) Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q42012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017* Q2 2017* Q3 2017* Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 55 071 117 417 177 499 244 955 74 289 155 843 233 580 320 003 90 003 188 642 280 374 383 390 108 602 223 053 332 803 452 340 128 043 275 767 417 409 581 456 172 081 356 365 539 282 741 972 222 266 457 643 698 043 964 786 284 694 588 110 889 604
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 708 13 135 23 887 30 277 2 771 13 737 29 151 36 101 3 167 10 936 27 349 33 068 2 856 14 746 37 050 49 786 4 555 18 027 23 372 54 900 10 222 33 652 68 947 95 347 18 432 47 288 89 714 121 411 28 533 64 592 102 931
EBITDA 5 083 13 547 25 046 30 717 3 558 15 473 31 790 39 908 4 250 13 104 30 736 37 776 4 334 17 508 41 094 55 225 6 743 24 474 52 458 70 443 15 570 44 840 85 880 118 784 25 658 63 149 114 232 155 529 38 600 84 371 133 735
Zysk (strata) brutto 4 876 13 701 25 059 31 849 3 441 15 378 31 606 38 428 3 962 11 923 28 192 34 093 3 396 15 368 37 175 49 647 10 068 23 854 47 534 62 924 10 634 34 349 69 151 101 279 17 602 45 944 88 181 116 291 27 821 62 402 97 897
Zysk (strata) netto 7 268 10 964 21 800 37 302 2 363 11 976 24 133 29 115 2 853 9 035 21 683 25 734 2 548 11 677 29 318 38 547 7 753 18 187 36 724 48 659 8 315 25 943 54 804 77 840 14 093 36 327 68 875 86 708 21 704 46 204 74 798
Aktywa razem 50 025 76 691 88 241 111 517 123 140 127 102 124 993 135 279 153 569 164 184 168 488 189 450 206 473 235 498 244 188 249 161 302 635 361 537 360 385 388 743 425 061 539 461 492 644 569 440 613 408 649 603 716 776 762 035 754 720 615 069 984 422
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 340 22 799 23 502 31 375 37 597 48 603 32 654 37 121 48 846 72 372 57 327 66 992 80 550 119 141 102 658 96 162 134 459 205 911 185 047 197 481 223 696 318 652 296 287 327 243 420 069 432 265 496 712 542 158 515 373 461 151 447 074
Zobowiązania długoterminowe 168 148 140 154 144 290 403 542 761 808 1 443 2 391 6 997 6 048 6 636 7 860 23 218 84 284 85 782 88 054 91 442 157 358 159 771 159 861 210 945 158 877 149 137 201 713 189 785 129 219 123 982
Zobowiązania krótkoterminowe 20 436 22 651 23 362 31 221 37 453 48 313 32 251 36 580 48 085 71 564 55 884 64 601 73 553 113 092 96 022 88 302 111 241 121 627 99 265 109 427 132 254 161 294 136 516 167 382 209 124 273 388 347 575 340 445 325 588 331 932 323 092
Kapitał własny 31 162 53 893 64 739 80 142 82 828 78 790 92 338 98 159 104 722 91 811 111 161 122 458 125 923 116 357 141 530 152 999 168 175 155 626 175 337 185 558 201 366 220 809 196 357 224 946 193 339 217 339 220 064 219 877 239 347 556 342 537 348
Kapitał zakładowy 2 205 2 205 2 405 2 405 2 405 2 405 2 405 2 405 2 405 2 405 2 454 2 486 2 486 2 486 2 555 2 555 2 555 2 555 2 555 2 555 2 555 2 555 2 600 2 600 2 600 2 600 2 675 2 675 2 675 2 859 2 859
Liczba akcji w sztukach 2 204 842 2 204 842 2 404 842 2 404 842 2 404 842 2 404 842 2 404 842 2 404 842 2 486 122 2 486 122 2 454 392 2 486 122 2 486 122 2 486 122 2 554 842 2 554 842 2 554 842 2 554 842 2 554 842 2 554 842 2 554 842 2 554 842 2 599 642 2 599 642 2 599 642 2 599 642 2 674 842 2 674 842 2 674 842 2 858 842 2 858 842
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w PLN     5,0       7,5       7,5       8,0                                
Rentowność EBIT w % 8,5 11,2 13,5 12,4 3,7 8,8 12,5 11,3 3,5 5,8 9,8 8,6 2,6 6,6 11,1 11,0 3,6 6,5 5,6 9,4 5,9 9,4 12,8 12,9 8,3 10,3 12,9 12,6 10,0 11,0 11,6
Rentowność EBITDA w % 9,2 11,5 14,1 12,5 4,8 9,9 13,6 12,47 4,7 6,9 11 9,9 4 7,8 12,3 12,2 5,3 8,9 12,6 12,1 9 12,6 15,9 16 11,5 13,8 16,4 16,1 13,6 14,3 15,0
Rentowność Netto w % 13,2 9,3 12,3 15,2 3,2 7,7 10,3 9,1 3,2 4,8 7,7 6,7 2,3 5,2 8,8 8,5 6,1 6,6 8,8 8,4 4,8 7,3 10,2 10,5 6,4 7,9 9,8 9,0 7,6 7,9 8,4
*Dane przekształcone w wyniku korekty prezentacyjnej aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego                                                              

Wysokość wskaźnika zadłużenia wyliczonego w oparciu o Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 wynosi 0,05

Definicja wskaźnika zadłużenia zgodna z Warunkami Emisji Obligacji 

Dokumenty do pobrania:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.