RB 4/2023: Zawiadomienie o stanie posiadania


RB: 4/2023
Data: 2023-02-03
Zawiadomienie o stanie posiadania
Podstawa Prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy o Ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Benefit Systems") informuje, iż w dniu 3 lutego 2023 r. otrzymał od Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zawiadamiający"), zarządzającego Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym ("Generali OFE") oraz Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym ("Generali DFE") zawiadomienie w oparciu o art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie") iż w wyniku przejęcia zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym ("NNLife OFE") oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym ("NNLife DFE") przez Zawiadamiającego na podstawie art. 66 ust. 1 i 6 oraz art. 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.) ("Ustawa o Funduszach Emerytalnych") ("Przejęcie Zarządzania"), w dniu 1 lutego 2023 r. udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki posiadanych przez fundusze Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE i NNLife DFE (zwane łącznie "Funduszami") przekroczył próg 5%.

Przed Przejęciem Zarządzania, łącznie Generali OFE i Generali DFE posiadały 54.948 akcji Spółki, reprezentujących 1,87% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 54.948 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 1,87% ogólnej liczby głosów w Spółce. Łącznie NNLife OFE i NNLife DFE posiadały 221.624 akcji Spółki, reprezentujących 7,55% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 221.624 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 7,55% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po Przejęciu Zarządzania, Łącznie Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE i NNLife DFE posiadały 276.572 akcji Spółki, reprezentujących 9,43% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 276.572 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 9,43% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym NNLife OFE posiadał 219.655 akcji Spółki, reprezentujących 7,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 219.655 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 7,49% ogólnej liczby głosów w Spółce

Jednocześnie Zawiadamiający oświadczył, iż:
1) nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki
2) nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy o Ofercie
3) nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o Ofercie
4) Łączna suma liczby głosów Funduszy obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt. 9 Ustawy o Ofercie wynosi 276.572 co stanowi 9,43% udziału w ogólnej liczbie głosów.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2023-02-03Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2023-02-03Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu