Grupa Kapitałowa Benefit Systems - śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2022 roku


Zapraszamy do zapoznania się ze skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy Kapitałowej Benefit Systems za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.