RB 3/2020/K: Korekta raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku


RB: 3/2020/K
Dnia: 2020-01-09
Temat: Korekta raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku
Podstawa Prawna: Art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje korektę raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku („Raport”) w związku z oczywistą omyłką pisarską w wysokości ceny, po której zrealizowano transakcję. W Raporcie zamiast ceny 900 PLN omyłkowo wskazano cenę 950 PLN.

Poniżej Emitent przekazuje skorygowaną treść raportu bieżącego:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Benefit Systems”) informuje, iż w dniu 8 stycznia 2020 r. na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa o Ofercie”) otrzymał od Pana Jamesa Van Bergh („Zawiadamiający”) działającego w imieniu własnym oraz w oparciu o art. 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie działającego w imieniu: spółki pod firmą Benefit Invest Ltd z siedzibą w Dublinie („BI”) oraz Fundacji Drzewo i Jutro z siedzibą w Warszawie („Fundacja”) (przy czym Zawiadamiający, BI i Fundacja będą dalej łącznie zwani „Porozumieniem”) zawiadomienie o zmniejszeniu o ponad 1 % posiadanego przez Porozumienie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu z 30 stycznia 2019 r. przekazanym przez Zawiadamiającego na podstawie Ustawy o Ofercie.
Zmniejszenie zaangażowania Porozumienia w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji zbycia w dniu 7 stycznia 2020 r. przez Zawiadamiającego 15.000 (słownie: piętnastu tysięcy) akcji Spółki na rynku regulowanym GPW po cenie PLN 900 za akcję („Transakcja”).
Bezpośrednio przed dokonaniem Transakcji, Porozumienie posiadało 1.101.044 akcji Benefit Systems, reprezentujących 38,51% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.101.044 głosów na walnym zgromadzeniu Benefit Systems, stanowiących 38,51% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Bezpośrednio po dokonaniu Transakcji, Porozumienie posiada 1.086.044 akcji Benefit Systems, reprezentujących 37,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.086.044 głosów na walnym zgromadzeniu Benefit Systems, stanowiących 37,99% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Zawiadamiający poinformował, iż:
1)    brak jest podmiotów zależnych wobec Zawiadamiającego w rozumieniu art. 4 pkt 15) Ustawy o Ofercie, które posiadałyby akcje Benefit Systems;
2)    brak jest w odniesieniu do Zawiadamiającego osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie, a także
3)    Zawiadamiający nie jest uprawniony do głosów z akcji Benefit Systems, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) – 8) Ustawy o Ofercie.

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.