RB 37/2019: Nabycie akcji własnych przez Benefit Systems S.A.


RB: 37/2019
Dnia: 2019-09-27
Temat: Nabycie akcji własnych przez Benefit Systems S.A.
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu: 

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z obowiązującą w Spółce Polityką Dystrybucji Zysków do Akcjonariuszy na lata 2016-2019 (ogłoszoną raportem bieżącym nr 3/2016 z dnia 10 lutego 2016 r.) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 11 września 2019 r. dotyczącego oferty zakupu akcji własnych („Oferta”), informuje o przeprowadzeniu skupu akcji własnych. 

W następstwie rozliczenia - w dniu 27 września 2019 r. - transakcji skupu akcji własnych („Transakcja”), Spółka nabyła łącznie 63.242 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści dwie) akcje własne („Akcje Nabyte”), o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden 00/100) zł każda akcja, które (na datę niniejszego raportu) łącznie stanowią 2,21% kapitału zakładowego Spółki oraz łącznie odpowiadają 63.242 głosom stanowiącym 2,21% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Cena zakupu wyniosła 900,00 (słownie: dziewięćset 00/100) zł za jedną Akcję Nabytą oraz 56.917.800,00 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy osiemset 00/100) zł łącznie za wszystkie Akcje Nabyte.

Transakcja nastąpiła poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, w następstwie rozliczenia Oferty. Łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty wyniosła 2.701.610 (słownie: dwa miliony siedemset jeden tysięcy sześćset dziesięć). Ze względu na fakt, że łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty (tj. 2.701.610) przekroczyła łączną liczbę akcji, którą Spółka zamierzała nabyć w ramach Oferty (tj. 63.242 akcji), liczba Akcji Nabytych od poszczególnych akcjonariuszy została obliczona przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w Punkcie 9 dokumentu Oferty. Średnia stopa redukcji wyniosła ok. 97,66%. 

Przed rozliczeniem Oferty Spółka posiadała 54.811 akcji własnych. Po rozliczeniu Oferty Spółka posiada 118.053 akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden 00/100) zł każda akcja, które (na datę niniejszego raportu) łącznie stanowią 4,13% kapitału zakładowego Spółki oraz łącznie odpowiadają 118.053 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,13% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie z prawem, Spółka nie wykonuje praw udziałowych z posiadanych akcji własnych.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) oraz §5 ust. 1 pkt 6 w związku z §12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133) oraz art. 5 ust. 3 Rozporządzenia MAR.
 

DataImię i NazwiskoFunkcja
2019-09-27Adam RadzkiCzłonek Zarządu
2019-09-27Wojciech SzwarcCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.